88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilo?? Cena Suma cz??ciowa
Koszyk: suma cz??ciowa

Globalna ograniczona gwarancja firmy plantronics

Ograniczona gwarancja – Europa i Afryka (E&A)

Warunki niniejszej globalnej ograniczonej gwarancji firmy Plantronics (?Ograniczona gwarancja”) odnosz? si? do zakupionych produktów firmy Plantronics.

Osoby obj?te ograniczon? gwarancj?

W przypadku u?ytkowników z Europy i Afryki obowi?zuj? warunki ?Ograniczonej gwarancji dla Europy i Afryki”, dost?pnej tak?e pod adresem http://www.npvdq.tw/warranty, gdzie mo?na znale?? informacje dotycz?ce gwarancji oraz wymogi obowi?zuj?ce w wymienionych regionach.

Niniejsza Ograniczona gwarancja nadaje pierwotnemu nabywcy i u?ytkownikowi prawa wynikaj?ce z wyra?nej ograniczonej gwarancji producenta produktu — firmy Plantronics.

Produkty obj?te ograniczon? gwarancj?

Niniejsza Ograniczona gwarancja obejmuje produkty firmy Plantronics zakupione w oryginalnym opakowaniu i dostarczone przez firm? Plantronics, jej oddzia?y lub autoryzowanych sprzedawców.

Korzystanie z us?ugi gwarancyjnej

Produkty zakupione w jednym kraju lub regionie s? obj?te us?ug? gwarancyjn? w innych krajach lub regionach, w których firma Plantronics lub jej autoryzowani dostawcy us?ug oferuj? us?ugi gwarancyjne dla produktów oznaczonych tym samym numerem modelu. Niezale?nie od tego ma zastosowanie Okres gwarancyjny obowi?zuj?cy w kraju, w którym zosta? zakupiony produkt. Warunki gwarancji (w tym tak?e warunki okre?lone tutaj), dost?pno?? us?ugi oraz czas jej realizacji mog? ró?ni? si? w zale?no?ci od kraju i regionu. Standardowy czas realizacji us?ugi gwarancyjnej mo?e ulec zmianie ze wzgl?du dost?pno?? cz??ci w danej lokalizacji. Aby uzyska? szczegó?owe informacje, skontaktuj si? z autoryzowanym dostawc? us?ug firmy Plantronics w swoim regionie.

Aby skorzysta? z us?ugi gwarancyjnej w Stanach Zjednoczonych, odwied? stron? www.npvdq.tw/warranty w celu wys?ania zg?oszenia us?ugi gwarancyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Aby skorzysta? z us?ugi gwarancyjnej na terenie Europy lub Afryki, zapoznaj si? z warunkami zawartymi w dokumencie ?Ograniczona gwarancja dla Europy i Afryki”, który jest dost?pny tak?e na stronie www.npvdq.tw/warranty.

Aby skorzysta? z us?ugi gwarancyjnej w lokalizacji innej ni? wymienione, nale?y odwiedzi? stron? www.npvdq.tw/warranty lub skontaktowa? si? z lokalnym autoryzowanym sprzedawc? produktów firmy Plantronics.

Okres obowi?zywania

Okres obowi?zywania gwarancji rozpoczyna si? w dniu zakupu produktu. Dowodem zakupu jest paragon z dat? zakupu produktu. Okres obowi?zywania gwarancji ró?ni si? w zale?no?ci od produktu i wynosi zwykle 1, 2 lub 3 lata. Aby przekona? si?, który okres obowi?zywania gwarancji ma zastosowanie w przypadku posiadanego produktu (?Okres gwarancyjny”), nale?y zapozna? si? z informacjami na oryginalnym opakowaniu produktu Plantronics lub z informacjami dla u?ytkownika dostarczonymi przez firm? Plantronics w momencie zakupu. Zgodnie z niniejsz? Ograniczon? gwarancj? firma Plantronics zobowi?zuje si? przeprowadzi? napraw? lub wymian? produktów, które wykazuj? wad? materia?ow? lub wad? wykonania; zobowi?zanie to wygasa wraz z końcem Okresu gwarancyjnego.

Produkty nieobj?te niniejsz? ograniczon? gwarancj?

Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje: 1) produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców; 2) wykorzystania w centrach obs?ugi telefonicznej produktów nieprzeznaczonych do zastosowań w tego typu miejscach; 3) produktów zakupionych na aukcjach internetowych; 4) produktów, które s? obs?ugiwane w po??czeniu z oprogramowaniem lub urz?dzeniami peryferyjnymi lub pomocniczymi, obejmuj?cymi m.in. akumulatory, ?adowarki, zasilacze, s?uchawki, przewody po??czeniowe i ?ród?a zasilania (?Urz?dzenia pomocnicze”), które nie zosta?y dostarczone lub nie zosta?y zatwierdzone do u?ytku z produktami Plantronics przez firm? Plantronics ani za jakiekolwiek uszkodzenia produktów firmy Plantronics lub urz?dzeń pomocniczych wynik?e z korzystania z takiego oprogramowania lub urz?dzeń; 5) uszkodzeń powsta?ych w wyniku (a) wypadku, po?aru, nieprawid?owego u?ycia, zaniedbania, nietypowego napr??enia fizycznego lub elektrycznego i modyfikacji; (b) nieprawid?owego lub nieuprawnionego monta?u, pod??czania okablowania, napraw i testowania; ani (c) korzystania z produktu w sposób niezgodny z oficjalnymi wskazówkami firmy Plantronics; 6) przypadków, w których podmiot inny ni? firma Plantronics (lub jej autoryzowane centrum serwisowe) w jakikolwiek sposób testuje, zmienia, modyfikuje lub przeprowadza serwis produktów; 7) produktów maj?cych (a) usuni?te lub zmienione numery seryjne i etykiety z dat?; (b) obudowy lub cz??ci niezgodne lub pochodz?ce od innej firmy ni? Plantronics; oraz 8) materia?y eksploatacyjne i akcesoria (o ile nie okaza?y si? wadliwe lub uszkodzone przy zakupie produktu), takie jak:

a. Obudowy i cz??ci obudowy

b. Wtyczki modu?owe

c. Podstawki

d. Pa??ki nag?owne

e. Smycze

f. Etui

g. Rurki g?osowe

h. Wykończenia dekoracyjne

i. Prze??czniki

j. Wk?adki douszne, zestawy wk?adek dousznych, g?bki okrywaj?ce g?o?niki, zaczepy na ucho i urz?dzenia Ear Budeez

k. Standardowe baterie wymienialne przez u?ytkownikaDzia?ania naprawcze firmy Plantronics

W trakcie Okresu gwarancyjnego firma Plantronics zobowi?zuje si? przeprowadzi? wed?ug w?asnego uznania napraw? lub wymian? produktów, które wykazuj? wady materia?owe lub wady wykonania, pod warunkiem, ?e u?ytkownik powiadomi i zwróci taki produkt firmie Plantronics w sposób opisany poni?ej.

Zgodnie z niniejsz? Ograniczon? licencj? firma Plantronics mo?e naprawi? lub wymieni? produkt: (a) na nowy lub u?ywany produkt lub u?y? nowych lub u?ywanych cz??ci albo ich odpowiedników; lub (b) na produkt regenerowany z u?yciem nowych komponentów albo nowych i u?ywanych lub regenerowanych komponentów, których trwa?o?? i sprawno?? odpowiada nowym; lub (c) na produkt b?d?cy odpowiednikiem oryginalnego produktu, który zosta? wycofany z produkcji. W przypadku stwierdzenia wad materia?owych lub wad wykonania wymienionych lub naprawionych produktów, cz??ci lub komponentów, po up?ywie 12 miesi?cy od ich naprawy i/lub wymiany lub w pozosta?ym czasie Okresu gwarancyjnego obowi?zuj?cego dla produktu, który wymieniono na nowy lub dla produktu, w którym cz??ci zosta?y zamontowane, firma Plantronics wed?ug w?asnego uznania naprawi lub wymieni te produkty lub cz??ci.

W przypadku produktów sprzedawanych z niestandardowymi bateriami firmy Plantronics wymienialnymi przez u?ytkownika firma Plantronics wymieni tak? bateri?, je?li ta ulegnie uszkodzeniu w trakcie Okresu gwarancyjnego. W przypadku produktów sprzedawanych z bateriami niewymienialnymi przez u?ytkownika firma Plantronics wymieni produkt, je?li bateria ulegnie uszkodzeniu w trakcie Okresu gwarancyjnego.

W przypadku wymiany produktu lub cz??ci, wymieniony element staje si? w?asno?ci? u?ytkownika, podczas gdy zwrócony produkt lub cz??? staje si? w?asno?ci? firmy Plantronics.

W przypadku wyst?pienia wielokrotnych problemów z produktem lub w sytuacji, gdy firma Plantronics nie b?dzie w stanie naprawi? lub wymieni? produktu, firma Plantronics dostarczy u?ytkownikowi wybrany przez siebie produkt zamienny, którego parametry b?d? takie same lub zbli?one do oryginalnego produktu. Powy?sze punkty okre?laj? wy??czne sposoby naprawienia szkód zwi?zanych z wadliwo?ci? produktu.

Wy??czenia i ograniczenia gwarancji

FIRMA PLANTRONICS NIE UDZIELA ?ADNYCH INNYCH WYRA?NYCH GWARANCJI, PISEMNYCH ANI USTNYCH, ORAZ WYRA?NIE ZRZEKA SI? WSZYSTKICH GWARANCJI I WARUNKóW, KTóRE NIE ZOSTA?Y OKRE?LONE W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO OBOWI?ZUJ?CE W JURYSDYKCJACH POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI, FIRMA PLANTRONICS ZRZEKA SI? WSZYSTKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKóW, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ I PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU. W PRZYPADKU WSZYSTKICH TRANSAKCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE STANóW ZJEDNOCZONYCH, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, ZADOWALAJ?CEJ JAKO?CI ORAZ PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU S? OGRANICZONE W CZASIE I MAJ? ZASTOSOWANIE W OKRESIE GWARANCYJNYM OKRE?LONYM PRZEZ FIRM? PLANTRONICS W MATERIA?ACH DOSTARCZONYCH U?YTKOWNIKOWI Z CHWIL? ZAKUPU.

U?ytkownikowi nie udziela si? gwarancji, ?e oprogramowanie firmy Plantronics spe?ni wymagania u?ytkownika lub b?dzie dzia?a? w po??czeniu z jakimkolwiek sprz?tem lub oprogramowaniem innych producentów, ?e b?dzie wolne od b??dów i b?dzie dzia?a? nieprzerwanie lub ?e wszystkie usterki oprogramowania zostan? naprawione.

Ograniczenie odpowiedzialno?ci

ZGODNIE Z NINIEJSZ? OGRANICZON? GWARANCJ? MAKSYMALNY WYMIAR ODPOWIEDZIALNO?CI FIRMY PLANTRONICS JEST WYRA?NIE OGRANICZONY I NIE MO?E WYNIE?? ANI PRZEKROCZY? KWOTY, ZA JAK? U?YTKOWNIK NABY? PRODUKT, ANI KOSZTU NAPRAWY LUB WYMIANY PRODUKTU LUB JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU I CZ??CI, KTóRE ULEG?Y AWARII W TRAKCIE NORMALNEGO U?YTKOWANIA. POZA SYTUACJAMI WSKAZANYMI POWY?EJ FIRMA PLANTRONICS W ?ADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA PRODUKTU LUB JEGO NIEPRAWID?OWE DZIA?ANIE, W TYM ZA UTRAT? ZYSKóW LUB OSZCZ?DNO?CI ORAZ ZA SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. FIRMA PLANTRONICS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYSUNI?TE PRZEZ STRON? TRZECI? LUB PRZEZ U?YTKOWNIKA WZGL?DEM STRONY TRZECIEJ. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU WYST?PIENIA Z ROSZCZENIAMI ODSZKODOWAWCZYMI ORAZ ZG?OSZENIA INNYCH ROSZCZE? ZGODNIE Z NINIEJSZ? OGRANICZON? GWARANCJ?, A TAK?E W PRZYPADKU ROSZCZE? DELIKTOWYCH (W TYM DOTYCZ?CYCH ZANIEDBANIA I ?CIS?EJ ODPOWIEDZIALNO?CI ZA SZKOD? WYRZ?DZON? PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY), ROSZCZE? UMOWNYCH ORAZ WSZELKICH INNYCH ROSZCZE?. NIE JEST MO?LIWE ZRZECZENIE SI? ANI ZMIANA NINIEJSZEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO?CI PRZEZ JAK?KOLWIEK OSOB?. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI POZOSTANIE W MOCY TAK?E W PRZYPADKU, GDY U?YTKOWNIK ZG?OSI FIRMIE PLANTRONICS LUB INNEMU AUTORYZOWANEMU PRZEDSTAWICIELOWI FIRMY PLANTRONICS MO?LIWO?? WYST?PIENIA KTóRYCHKOLWIEK SPO?RóD WYMIENIONYCH SZKóD. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO?CI NIE MA JEDNAK ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU ROSZCZE? Z TYTU?U OBRA?E? CIA?A.

Prawo reguluj?ce ograniczon? gwarancj?

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA PODLEGA I JEST INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWEM OBOWI?ZUJ?CYM W KRAJU, W KTóRYM PIERWOTNIE ZAKUPIONO PRODUKT. W PRZYPADKU TRANSAKCJI KONSUMENCKICH WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTE W NINIEJSZYM O?WIADCZENIU, Z WY??CZENIEM STOPNIA DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO, NIE WYKLUCZAJ?, NIE OGRANICZAJ? ANI NIE MODYFIKUJ?, A JEDYNIE STANOWI? UZUPE?NIENIE OBLIGATORYJNYCH PRAW USTAWOWYCH ODNOSZ?CYCH SI? DO SPRZEDA?Y TEGO PRODUKTU U?YTKOWNIKOWI.

Wszelkie spory z udzia?em mieszkańców Stanów Zjednoczonych wynik?e z niniejszej Ograniczonej gwarancji lub w inny sposób zwi?zane z zakupem produktu firmy Plantronics, który jest przedmiotem niniejszej Ograniczonej gwarancji, zaistnia?e w wyniku niedotrzymania kontraktu, pope?nienia czynu niedozwolonego, oszustwa lub na podstawie innej teorii prawnej, podlegaj? przepisom prawa obowi?zuj?cym w kraju zamieszkiwanym aktualnie przez U?ytkownika, bez wzgl?du na zasady konfliktu praw.

Inne mo?liwe prawa

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE U?YTKOWNIKOWI OKRE?LONE PRAWA. W ZALE?NO?CI OD PRZEPISóW OBOWI?ZUJ?CYCH W STANIE LUB W KRAJU U?YTKOWNIK MO?E POSIADA? TAK?E INNE PRAWA. NIEKTóRE STANY I KRAJE NIE UZNAJ? OGRANICZE? DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WYKLUCZENIA ANI OGRANICZENIA STRAT PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, DLATEGO TE? POWY?SZE OGRANICZENIA MOG? NIE MIE? ZASTOSOWANIA DO U?YTKOWNIKA. W CELU WIARYGODNEGO OKRE?LENIA PRAW PRZYS?UGUJ?CYCH U?YTKOWNIKOWI NALE?Y ZAPOZNA? SI? Z PRZEPISAMI PRAWA OBOWI?ZUJ?CYMI W DANYM STANIE LUB KRAJU.

88m论坛平码高手平特一肖