88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilo?? Cena Suma cz??ciowa
Koszyk: suma cz??ciowa

Ograniczona gwarancja – Europa i Afryka (E&A)

Warunki tej ograniczonej gwarancji udzielonej przez firm? Plantronics maj? zastosowanie do produktów nabytych w Europie i Afryce.

Okres gwarancji

Firma Plantronics udziela dziewi??dziesi?ciodniowej (90 dni), jednorocznej (1 rok), dwurocznej (2 lata) lub trzechrocznej (3 lata) ograniczonej gwarancji w zale?no?ci od produktu. Okres gwarancji jest oznaczony na opakowaniu produktu oraz w dokumentacji wewn?trz opakowania. Gwarancja zaczyna obowi?zywa? z dniem zakupu nowego, nieu?ywanego produktu przez jego pierwszego u?ytkownika. Firma Plantronics za??da kopii oryginalnego dowodu zakupu dokonanego przez pierwszego u?ytkownika, jako warunku wykonania us?ugi gwarancyjnej. D?ugo?? okresu gwarancyjnego zale?y od przepisów obowi?zuj?cych w danym kraju. Zalecamy zachowanie dowodu zakupu jako potwierdzenia daty zakupu tego produktu.

Firma Plantronics gwarantuje, ?e produkty b?d? wolne od wad materia?owych i wykonawczych, przy czym zobowi?zania firmy wynikaj?ce z niniejszej gwarancji s? ograniczone (za wyj?tkiem przypadków powa?nego zaniedbania b?d?cego przyczyn? zgonu b?d? obra?eń) do naprawy lub wymiany na w?asny koszt, pod warunkiem, ?e zg?oszenie zostanie z?o?one podczas trwania okresu gwarancji na produkt.

Jak firma Plantronics usunie problemy?

Zgodnie z niniejsz? ograniczon? gwarancj? firma Plantronics zastrzega sobie prawo do naprawy lub wymiany produktów (a) z wykorzystaniem nowych lub u?ywanych produktów, cz??ci lub podzespo?ów dzia?aj?cych i niezawodnych jak nowe; albo (b) z wykorzystaniem produktów fabrycznie regenerowanych z u?yciem nowych podzespo?ów lub nowych, u?ywanych lub odnowionych podzespo?ów dzia?aj?cych i niezawodnych jak nowe; albo (c) z wykorzystaniem produktu odpowiadaj?cego oryginalnemu produktowi, który nie jest ju? produkowany.

Zwrot ceny produktu przys?uguje wy??cznie w przypadkach okre?lanych przez odpowiednie przepisy prawne i pod warunkiem, ?e produkt zostanie zwrócony do punktu zakupu lub innego punktu wskazanego przez firm? Plantronics wraz z paragonem. U?ytkownik mo?e zosta? obci??ony kosztami wysy?ki i op?atami manipulacyjnymi, chyba ?e zabrania tego w?a?ciwe prawo.

W wyniku wymiany cz??ci lub produktu wymieniony element staje si? w?asno?ci? u?ytkownika, natomiast zwrócony produkt lub cz??? staje si? w?asno?ci? firmy Plantronics. Wszystkie produkty otrzymane przez firm? Plantronics do wymiany staj? si? w?asno?ci? firmy Plantronics.

W przypadku produktów sprzedawanych z niestandardowymi bateriami, które mo?e wymienia? u?ytkownik wyprodukowanymi przez firm? Plantronics, je?li bateria ulegnie awarii podczas okresu gwarancji, firma Plantronics wymieni tak? bateri?. W przypadku produktów sprzedawanych z bateriami, których nie mo?e wymienia? u?ytkownik, je?li bateria ulegnie awarii podczas okresu gwarancji, firma Plantronics wymieni produkt.

W ma?o prawdopodobnym przypadku powtarzaj?cych si? awarii produktu lub je?li firma Plantronics nie b?dzie w stanie naprawi? lub wymieni? produktu, firma Plantronics dostarczy u?ytkownikowi wybrany przez siebie produkt zamienny, który jest taki sam jak oryginalny produkt lub odpowiada mu je?li chodzi o jego dzia?anie. Jest to wy??czne zado??uczynienie przys?uguj?ce u?ytkownikowi za wadliwy produkt.

Okres po wymianie produktu

Wszelkie produkty poddane wymianie/naprawie s? obj?te gwarancj? wa?n? do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego lub gwarancj?:

a) na okres 30 dni w przypadku oryginalnej 90-dniowej gwarancji, lub
b) na okres 90 dni w przypadku oryginalnej 12-miesi?cznej, 24-miesi?cznej lub 36- miesi?cznej gwarancji,

w zale?no?ci od tego, który okres jest d?u?szy, albo na dowolny dodatkowy okres obowi?zuj?cy w danej jurysdykcji.

Czego niniejsza gwarancja nie obejmuje?

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:
1)?? ?produktów u?ywanych w centrach obs?ugi nieprzeznaczonych do intensywnego u?ytku;
2)?? ?produktów wykorzystywanych wraz z oprogramowaniem, urz?dzeniami peryferyjnymi lub pomocniczymi, takimi jak, mi?dzy innymi, bateriami, ?adowarkami, adapterami, wzmacniaczami, s?uchawkami, przewodami po??czeniowymi i zasilaczami (urz?dzeniami pomocniczymi) niedostarczonymi lub w inny sposób niezatwierdzonymi przez firm? Plantronics do u?ycia z produktami firmy Plantronics lub uszkodzeń produktów firmy Plantronics lub urz?dzeń pomocniczych, które s? skutkiem takiego u?ytkowania;
3)?? ?uszkodzeń b?d?cych skutkiem: (a) zdarzeń losowych (takich jak powodzie), wypadków, po?arów, niew?a?ciwego wykorzystania, zaniedbania, nietypowych obci??eń fizycznych lub elektrycznych lub modyfikacji; (b) nieprawid?owej lub niedozwolonej instalacji, okablowania, napraw, testów lub (c) wynikaj?cych z dowolnej innej przyczyny spowodowanej nieprawid?owym u?ytkowaniem;
4)?? ?przypadków, w których osoba inna ni? pracownik firmy Plantronics (lub jej autoryzowanego centrum serwisowego) testuje, zmienia, naprawia, modyfikuje lub naprawia produkt w dowolny sposób;
5)?? ?produkty: (a) z których usuni?to, zmieniono lub wymazano numery seryjne lub etykiety z dat?; (b) których numery seryjne p?yty nie s? ze sob? zgodne lub których numery seryjne p?yty s? niezgodne z obudow?; lub (c) zaopatrzone w obudowy lub cz??ci niezgodne lub wyprodukowane przez firm? inn? ni? Plantronics.
6)?? ?materia?y eksploatacyjne i akcesoria (o ile nie okaza?y si? wadliwe lub zepsute przy zakupie produktu), takie jak:

Obudowy i cz??ci obudowy

Modu?owe / Przeznaczone dla danego urz?dzenia wtyki lub przewody po??czeniowe

Wtyczki modu?owe

Podstawki

Pa??ki nag?owne

Smycze

Etui

Rurki g?osowe

Wykończenia dekoracyjne

Prze??czniki

Wymienne, standardowe (niewyprodukowane przez firm? Plantronics) baterie

Wk?adki douszne, zestawy wk?adek dousznych, g?bki okrywaj?ce g?o?niki, zaczepy na ucho i urz?dzenia Ear Budeez?GWARANCJE DOROZUMIANE, ??CZNIE Z DOTYCZ?CYMI PRZYDATNO?CI HANDLOWEJ, PRZYDATNO?CI DO OKRE?LONEGO CELU I ZGODNO?CI Z PRAWEM (A) NIE MOG? TRWA? D?U?EJ NI? 90 DNI, 1 ROK, 2 LUB 3 LATA OD DATY ZAKUPU W ZALE?NO?CI OD PRODUKTU, (B) WYGASAJ? AUTOMATYCZNIE WRAZ Z KO?CEM TEGO OKRESU ORAZ (C) W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO S? WY??CZONE. Za szkody wynik?e i przypadkowe, TAKIE JAK UTRATA W?ASNO?CI I SZKODY POWSTA?E NA SKUTEK NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK WYRA?NEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, FIRMA PLANTRONICS NIE ODPOWIADA I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO nie s? obj?te gwarancj?.

Nie udziela si? ?adnej gwarancji, ?e oprogramowanie dostarczone przez firm? Plantronics spe?ni wymagania u?ytkownika lub ?e b?dzie dzia?a?o z urz?dzeniami lub aplikacjami dostarczonymi przez strony trzecie oraz ?e dzia?anie oprogramowania b?dzie ci?g?e i bezb??dne lub ?e wszystkie wady oprogramowania b?d? naprawiane.

Inne gwarancje nie s? dost?pne

Poza zakresem przedstawionym powy?ej i w drukowanej gwarancji do??czanej do produktów firma Plantronics nie udziela innych form gwarancji, wyra?nych ani dorozumianych, na mocy statutu ani w inny sposób, a dotycz?cych produktów, ich przydatno?ci do jakiegokolwiek celu, jako?ci, atrakcyjno?ci rynkowej i innych cech.

Ograniczenie odpowiedzialno?ci

Odpowiedzialno?? firmy Plantronics na podstawie warunków powy?szej gwarancji jest ograniczona do wymiany elementów sk?adowych produktu, w których zostan? wykryte wady materia?owe lub wykonania. Odpowiedzialno?? firmy Plantronics wzgl?dem dystrybutora jest ograniczona do zakresu zapewnianego w ramach gwarancji. Jedyny ?rodek zaradczy dystrybutora jest okre?lony w tej cz??ci. W ?adnym przypadku firma Plantronics nie jest odpowiedzialna za koszty zaopatrzenia w towary zast?pcze przez dystrybutora ani za jakiekolwiek szkody specjalne, wynik?e, przypadkowe i utrat? zaufania, niezale?nie od ich przyczyny ani stosowanej teorii odpowiedzialno?ci, nawet gdyby firma Plantronics by?a powiadomiona o mo?liwo?ci zaistnienia szkód. Te ograniczenia obowi?zuj? nawet w przypadku nie osi?gni?cia zasadniczego celu zastosowania któregokolwiek z ograniczonych ?rodków zaradczych.

Jakiemu prawu podlegaj? warunki gwarancji?

Niniejsza ograniczona gwarancja podlega prawom kraju, w którym nabyto produkt i zgodnie z tym prawem nale?y j? interpretowa?. W przypadku transakcji zawieranych przez konsumentów okre?lone w niniejszym dokumencie warunki gwarancji, z wyj?tkiem zakresu dozwolonego przez prawo, nie wy??czaj?, nie ograniczaj?, nie modyfikuj?, a stanowi? wy??cznie dodatek do obowi?zkowych praw ustawowych odnosz?cych si? do sprzeda?y niniejszego produktu u?ytkownikowi.

Jak skorzysta? z gwarancji

Przed wys?aniem zg?oszenia gwarancyjnego zalecamy odwiedzenie strony internetowej www.npvdq.tw/support/ w celu uzyskania pomocy technicznej. Aktualne zg?oszenia gwarancyjne s? zwykle przetwarzane za po?rednictwem punktu zakupu w ci?gu pierwszych trzydziestu (30) dni od daty zakupu; jednak?e, okres ten mo?e ró?ni? si? w zale?no?ci od lokalizacji, w jakiej zosta? zakupiony produkt. Aby uzyska? szczegó?owe informacje, nale?y skontaktowa? si? z firm? Plantronics lub z punktem sprzeda?y, w którym zakupiono produkt.

Zg?oszenia gwarancyjne, które nie mog? zosta? przetworzone za po?rednictwem punktu sprzeda?y, jak równie? wszelkie pytania dotycz?ce produktu nale?y kierowa? bezpo?rednio do firmy Plantronics. Mo?na tak?e skorzysta? z naszej Bazy wiedzy, zada? pytanie, skorzysta? z us?ug za po?rednictwem Internetu lub zwróci? si? bezpo?rednio do przedstawiciela naszej firmy pod adresem www.npvdq.tw/support/.

Wszelkie zg?oszenia w zwi?zku z poni?sz? ograniczon? gwarancj? s? uzale?nione od powiadomienia przez u?ytkownika firmy Plantronics lub punktu sprzeda?y o przypuszczeniu wyst?pienia usterki w rozs?dnym czasie od momentu jej zauwa?enia, jednak nie pó?niej ni? do końca okresu gwarancyjnego.

Obs?uga pogwarancyjna

Je?li up?yn?? ju? okres gwarancyjny produktu, nasi partnerzy biznesowi pomog? Ci w dalszym ci?gu prowadzi? dzia?alno?? bez niepotrzebnych zak?óceń. Poza standardow? dwuletni? gwarancj?, u?ytkownicy centrum telefonicznego oraz produktów biurowych mog? skorzysta? umowy serwisowe. Daj? one pewno?? szybkich wymian oraz gwarancj?, ?e firma klienta w dalszym ci?gu dzia?a bez zak?óceń.

Poza powy?szymi us?ugami wysokiej jako?ci firma Plantronics ?wiadczy tak?e ró?ne inne us?ugi. Aby uzyska? wi?cej informacji, nale?y skontaktowa? si? z punktem sprzeda?y lub odwiedzi? stron? internetow? www.npvdq.tw/support/.

88m论坛平码高手平特一肖