88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilo?? Cena Suma cz??ciowa
Koszyk: suma cz??ciowa

Pomoc dotycz?ca oprogramowania dla firm

Oprogramowanie Plantronics dla firm umo?liwia mened?erom ds. IT zarz?dzanie i administracj? urz?dzeniami audio Plantronics w ca?ej organizacji. Analiza danych dostarcza warto?ciowych informacji, które s? wykorzystywane do zachowywania sta?y, doskona?y poziom us?ug komunikacyjnych i jako?ci d?wi?ku.

Aplikacje

PLANTRONICS MANAGER PRO

Plantronics Manager Pro to us?uga internetowa, dzi?ki której personel IT mo?e z ?atwo?ci? monitorowa?, zarz?dza? i serwisowa? ?rodowisko urz?dzeń audio. Teraz dzia? IT mo?e pozyskiwa? dane, upro?ci? dostosowanie zestawów s?uchawkowych do potrzeb u?ytkowych, rozwi?zywa? potencjalne problemy i reagowa? na indywidualne potrzeby — bez zak?óceń w obs?udze klientów i z jednego, centralnego miejsca.

Informacje o wersji?|?Instrukcja u?ytkowania?|?Pierwsze kroki?|?Dowiedz si? wi?cej

PLANTRONICS MANAGER

Oprogramowanie Plantronics Manager to zintegrowane i dostosowane rozwi?zanie do zarz?dzania urz?dzeniami audio, które umo?liwia przechowywanie danych w infrastrukturze aplikacji na terenie firmy. Jest to aplikacja chmurowa do zarz?dzania zestawami s?uchawkowymi przeznaczona dla personalu IT usprawniaj?ca proces wdra?ania i zarz?dzania urz?dzeniami audio firmy Plantronics.

Informacje o wersji?|?Instrukcja u?ytkowania?|?Dowiedz si? wi?cej

PLANTRONICS HUB

Plantronics Hub dla systemu Windows/Mac, to cz??? oferty oprogramowania Plantronics Spokes – jest aplikacj?, która pozwala u?ytkownikom końcowym na sterowanie ustawieniami urz?dzeń audio Plantronics. U?ytkownicy mog? dostosowa? dzwonek oraz jego lokalizacj?, skonfigurowa? aktualizacje i korzysta? z wielu innych funkcji.

Dowiedz si? wi?cej

apps_combo1

Pliki do pobrania

PLANTRONICS HUB

Oprogramowanie zwi?ksza komfort u?ytkowania, dostarczaj?c cennych informacji o stanie urz?dzenia audio Plantronics, takich jak wyciszenie i stan akumulatora, które s? ?atwo widoczne u do?u pulpitu.

Informacje o wersji?|?Instrukcja u?ytkowania?|?Uwagi dotycz?ce instalacji?|?Dowiedz si? wi?cej


WMI PROVIDER

WMI Provider firmy Plantronics zapewnia administratorowi IT ?rodki do bardziej niezawodnego i unormowanego dost?pu do danych generowanych przez Plantronics Hub.

Instrukcja u?ytkowania

Zasoby

STAN SYSTEMU

Informacje o stanie us?ugi Manager i pakietów do analizy dzia?ania globalnych centrów danych.

PRYWATNO?? i BEZPIECZE?STWO

Firma Plantronics dba o prywatno?? klientów odwiedzaj?cych jej strony i kupuj?cych jej produkty. Chcemy zachowa? bezpieczeństwo i prywatno?? ?rodowiska dla wszystkich u?ytkowników produktów i us?ug online.

Kontakt

Zadaj pytanie lub podziel si? uwagami i sugestiami.

PYTANIA ZWI?ZANE Z POMOC? TECHNICZN?

[email protected]

88m论坛平码高手平特一肖