88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Shopping Cart

Product Quantity Price Subtotal
Cart Subtotal

S?uchawki – terminologia

Technologie telekomunikacyjne nieustannie si? zmieniaj?, wydaj?c wci?? na ?wiat nowe ekscytuj?ce linie zestawów s?uchawkowych — nad??asz? Bardziej odpowiada Ci konstrukcja nauszna czy douszna? Mamy szybkie rozwi?zanie. Po?wi?? minut?, by przejrze? zamieszczon? poni?ej list? cz?sto spotykanych poj?? i znaków towarowych — to powinno pomóc Ci wybra? zestaw s?uchawkowy Plantronics najlepszy do Twoich potrzeb.

 • A2DP

  Skrót od ?Advanced Audio Distribution Profile” A2DP to profil Bluetooth, który przesy?a d?wi?k stereo. Czasem wyst?puje te? pod nazw? ?profil AV”; zosta? zaprojektowany, by przesy?a? strumień d?wi?ku stereo (np. muzyk?) z odtwarzacza mp3 do zestawu s?uchawkowego lub radia samochodowego. Produkty Plantronics, np. z serii Voyager Legend i BackBeat, obs?uguj? profili A2DP.

 • ZASILACZ SIECIOWY

  Element doprowadzaj?cy energi? elektryczn? do systemu i ?aduj?cy akumulatory stacjonarne; zwykle jest pod??czany do gniazdka w ?cianie.

 • AKTYWNA REDUKCJA SZUMóW OTOCZENIA

  Albo inaczej?aktywna kontrola szumów?(ANC) lub?aktywna redukcja szumów?(ANR); to metoda eliminowania niechcianych odg?osów polegaj?ca na dodaniu nowego d?wi?ku zaprojektowanego specjalnie po to, by zrównowa?y? konkretny inny d?wi?k.

 • ADAPTER

  Urz?dzenie s?u??ce do ??czenia dwóch aparatów lub wi?cej.

 • WZMACNIACZ

  Wzmacniacz zwi?ksza g?o?no??. Dzi?ki tej technologii zestawy s?uchawkowe mog? by? wykorzystywanie razem z telefonami stacjonarnymi i systemami telefonicznymi. Plantronics produkuje i sprzedaje du?y wybór przewodowych wzmacniaczy wolnostoj?cych, takich jak modele M12 i DA82. Poza wzmacnianiem d?wi?ku wzmacniacze i procesory d?wi?ku Plantronics zwykle maj? ró?ne dodatkowe funkcje poprawiaj?ce jako?? komunikacji, takie jak wyciszanie czy kontrola g?o?no?ci.

 • ANALOG

  Je?li chodzi o produkty Plantronics, analog oznacza komputerowy zestaw s?uchawkowy pod??czany bezpo?rednio do karty d?wi?kowej komputera za pomoc? okr?g?ej wtyczki o ?rednicy 3,5?mm.

 • WYKRYWANIE SYGNA?U AUDIO

  Specjalna funkcja obs?ugiwana przez urz?dzenia bezprzewodowe Plantronics, która umo?liwia wykrycie sygna?u audio w porcie USB i automatyczne ustanowienie radiowego po??czenia komputerowego pomi?dzy baz? a zestawem s?uchawkowym bez konieczno?ci naciskania przycisku odbioru/zakończenia rozmowy przez u?ytkownika komputera.

 • AUDIOIQ?

  AudioIQ sprawia, ?e rozmowy bezprzewodowe s? proste i przyjemne niezale?nie od warunków wokó? Ciebie. W przypadku po??czeń przychodz?cych AudioIQ automatycznie dopasowuje poziom ha?asu w tle i inteligentnie poprawia jako?? odbioru, oraz czysto?? d?wi?ku i g?o?no??. Je?li chodzi o po??czenia wychodz?ce, AudioIQ redukuje szumy w tle do poziomu 7–8?decybeli (albo o oko?o po?ow?). Minimalizuje tak?e zak?ócenia powodowane przez ró?ne obiekty, na przyk?ad zniekszta?cenia mowy, utrzymuj?c w ten sposób g?os na wyj?tkowo wyra?nym i zrozumia?ym poziomie.

 • ODPOWIADANIE AUTOMATYCZNE

  Prze??cznik pozwalaj?cy na automatyczne odbieranie rozmów poprzez za?o?enie zestawu s?uchawkowego.

 • AVRCP (AUDIO/VIDEO REMOTE CONTROL PROFILE)

  To typ profilu Bluetooth, w który wyposa?one s? niektóre zestawy s?uchawkowe Plantronics. Technologia AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) umo?liwia odtwarzanie, wstrzymywanie i zatrzymywanie muzyki, a tak?e przewijanie w przód i w ty?.

 • AVRCP (AUDIO/VIDEO REMOTE CONTROL PROFILE)

  To typ profilu Bluetooth, w który wyposa?one s? niektóre zestawy s?uchawkowe Plantronics. Technologia AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) umo?liwia odtwarzanie, wstrzymywanie i zatrzymywanie muzyki, a tak?e przewijanie w przód i w ty?.

 • BAZA

  Baza ?aduj?ca lub wzmacniacz zestawu s?uchawkowego.

 • Z PA??KIEM NA KARK

  Zestaw s?uchawkowy noszony w ten sposób, ?e pa??k znajduje si? na karku, co zwi?ksza stabilno?? i komfort.

 • DWUUSZNE

  D?wi?k p?ynie do obydwu uszu. Dwuuszne zestawy s?uchawkowe zakrywaj? obydwoje uszu — w przeciwieństwie do zestawów jednousznych, które zakrywaj? tylko jedno ucho.

 • BLUETOOTH?

  System komunikacji bezprzewodowej wykorzystuj?cy standardow? radiow? technologi? krótkiego zasi?gu zamiast fizycznych przewodów do ??czenia wielu ró?nych typów urz?dzeń komunikacyjnych i komputerowych.

 • MIKROFON Z WYSI?GNIKIEM

  Mikrofon z wysi?gnikiem to mikrofon kierunkowy montowany na kijku lub ramieniu.

 • BT

  Skrót od Bluetooth.

 • PRZYCISK ODBIORU/ZAKO?CZENIA ROZMOWY

  Przycisk na zestawie s?uchawkowym umo?liwiaj?cy odebranie lub zakończenie rozmowy.

 • CALL CLARITY?

  Opracowana przez firm? Plantronics technologia, która wykorzystuje elektroniczne metody przetwarzania sygna?u, by poprawia? jako?? przekazu i odbioru dzi?ki innowacyjnym technikom redukcji szumu.

 • CLEARLINE?

  To technologia audio firmy Plantronics, która pomaga wyeliminowa? cz?ste problemy zwi?zane z rozmowami biznesowymi b?d?ce skutkiem kiepskiej jako?ci d?wi?ku, takie jak powtórzenia, b??dy czy wymagaj?ce wysi?ku s?uchanie. Jest obs?ugiwana zarówno przez tradycyjne telefony, jak i przez zestawy s?uchawkowe, a tak?e przez szerokopasmowe telefony i zestawy s?uchawkowe VoIP. Technologia obejmuje zaawansowan? kontrol? pog?osu, utrzymuje sta??, komfortow? g?o?no?? rozmowy, eliminuje szumy otoczenia i chroni przed d?wi?kami o bardzo du?ym nat??eniu.

 • POKR?T?O KONFIGURACYJNE

  Pozwala skonfigurowa? g?o?no??, telefon stacjonarny, urz?dzenia peryferyjne itp.

 • PANEL STEROWANIA

  Panel sterowania to element systemu operacyjnego Windows. Przechodz?c w Panelu sterowania do sekcji ?D?wi?k i urz?dzenia audio”, mo?na zmieni? ustawienia urz?dzeń d?wi?kowych komputera.

 • UNIWERSALNE

  Uniwersalne zestawy s?uchawkowe mo?na nosi? na dwa sposoby: z pa??kiem na karku lub nad uszami. Zestawy te mo?na ?atwo ?przestawi?” z jednego trybu noszenia w drugi, wykonuj?c kilka prostych ruchów. Uniwersalne zestawy s?uchawkowe Plantronics to modele DuoPro? (H171/H171N), DuoSet? (H141/H141N) i M170/M175.

 • WZMACNIACZ BEZPRZEWODOWY

  Modu?y te pod??cza si? do gniazda s?uchawki telefonu. S? one wyposa?one w pilot, którego mo?na u?ywa? z dala od biurka. Ich zadaniem jest zwi?kszanie g?o?no?ci. Funkcjonuje skrót CA.

 • SYSTEM BEZPRZEWODOWY

  Zestaw produktów obejmuj?cy zarówno bezprzewodowy wzmacniacz, jak i zestaw s?uchawkowy. Funkcjonuje skrót CS.

 • NAK?ADANIE SI? ROZMóW

  Niechciane sygna?y w kanale komunikacji (takim jak telefon, radio, komputer) powodowane przez przeniesienie energii z innego obwodu (wskutek przecieku lub sprz??enia).

 • DECT

  To skrót od ?Digital Enhanced Cordless Telecommunications” (usprawniona bezprzewodowa telekomunikacja cyfrowa). To technologia komunikacji radiowej do przesy?ania danych d?wi?kowych przeznaczona dla telefonów bezprzewodowych, biur a nawet domów z bezprzewodow? lini? telefoniczn?. Technologia DECT zosta?a stworzona z my?l? o mniejszych obszarach z du?? liczb? u?ytkowników, takich jak miasta i kompleksy firmowe.

 • MENED?ER URZ?DZE?

  Program na system Windows lub Android. Pozwala u?ytkownikowi wy?wietla? i kontrolowa? sprz?t pod??czony do komputera. Jedn? z funkcji Mened?era urz?dzeń jest wymienianie sterowników zainstalowanych w systemie komputera.

 • STACJA DOKUJ?CA

  Termin okre?laj?cy baz? zestawu s?uchawkowego, czyli miejsce zadokowania zestawu do na?adowania.?Patrz: baza.

 • UTRATA

  Chwilowa utrata sygna?u audio

 • DSP

  Skrót od ?digital signal processing” (cyfrowe przetwarzanie sygna?u). Matematyczne operowanie sygna?em informacyjnym w celu aktywnego eliminowania szumu otoczenia i tym samym poprawy jako?ci d?wi?ku. Mo?e to obejmowa? wyrównanie (korekcj? d?wi?ków niskich i wysokich), AEC, redukcj? szumów i regulacj? poziomów d?wi?ku. W przypadku produktów Plantronics DSP odnosi si? do komputerowych zestawów s?uchawkowych pod??czanych do portu USB, a nie do karty d?wi?kowej komputera.

 • DYNAMICZNA REDUKCJA SZUMóW

  Jest stosowana w wielu produktach Plantronics, w których wykrywane s? szumy z otoczenia — algorytmy eliminacji szumów s? automatycznie regulowane pod k?tem tych zak?óceń.

 • WK?ADKA DOUSZNA

  Niewielka, dyskretna s?uchawka wk?adana do ucha; mikrofon umieszczany jest na przewodzie. Mówi si? tu o dousznym stylu noszenia. Przyk?adami produktów Plantronics z wk?adkami dousznymi s? modele BackBeat GO, BackBeat GO 2 i BackBeat GAM.

 • ZACZEP NA UCHO

  Urz?dzenie o minimalnej sztywno?ci, s?u??ce do zaczepiania nausznych zestawów s?uchawkowych.

 • NAK?ADKA DOUSZNA

  Piankowa lub plastikowa nak?adka doczepiana do zestawu s?uchawkowego, która ?ci?le wpasowuje si? do ucha.

 • ZESTAW G?O?NOMóWI?CY Z TRYBEM FULL-DUPLEX

  Okre?lenie to odnosi si? do zestawów g?o?nomówi?cych wyposa?onych w minimaln? redukcj? czu?o?ci mikrofonu w chwili wypowiadania si? rozmówcy. Poprawia to jako?? komunikacji.

 • WSKA?NIK PO??CZENIA FIREFLY?

  Firefly to unikalny wska?nik ?wietlny informuj?cy o trwaj?cym po??czeniu. Nikt wi?cej nie b?dzie Ci przerywa?! Wska?nik zastosowano w telefonie bezprzewodowym CT12.

 • S?UCHAWKA (GNIAZDO)

  Cz??? telefonu trzymana podczas rozmowy. Zwykle z telefonem ??czy j? przewód. S?uchawk? pod??cza si? do gniazda s?uchawki w telefonie (zwykle z pomoc? kwadratowej, modu?owej wtyczki).

 • S?UCHAWKA TELEFONU

  Cz??? systemu telefonicznego podnoszona i przyk?adana do ucha podczas rozmowy.

 • GNIAZDO ZESTAWU S?UCHAWKOWEGO

  Niektóre, ale nie wszystkie, telefony maj? gniazdo zestawu s?uchawkowego. Mo?e to by? okr?g?e gniazdo o ?rednicy 2,5?mm lub kwadratowe-modu?owe gniazdo RJ9. Wi?kszo?? wzmacniaczy Plantronics jest jednak projektowana z my?l? o pod??czania s?uchawki telefonu do gniazda zestawu s?uchawkowego

 • HFP

  Skrót od ?hands-free profile” (profil zestawu g?o?nomówi?cego). Bardziej zaawansowana wersja profilu HSP Bluetooth. Umo?liwia aktywacj? wybierania g?osowego, ponowne wybieranie, przekierowanie rozmowy oraz odebranie/zakończenie rozmowy.

 • HSP

  Skrót od ?headset profile” (profil zestawu s?uchawkowego). Profil Bluetooth? u?ywany na potrzeby komunikatów g?osowych, muzyki w trybie monofonicznym i komunikatorów tekstowych. Jest to najcz??ciej stosowany profil, zapewniaj?cy korzystanie z popularnych zestawów s?uchawkowych Bluetooth? w po??czeniu z telefonami komórkowymi.

 • PRZYCISKI STERUJ?CE NA PRZEWODZIE

  Urz?dzenie do r?cznego sterowania, zwykle umiejscowione na przewodzie zestawu s?uchawkowego; umo?liwia wy??czenie mikrofonu i regulacj? g?o?no?ci zestawu s?uchawkowego.

 • UTRATA PO??CZENIA

  Utrata po??czenia oznacza chwilowy brak sygna?u pomi?dzy zestawem s?uchawkowym a telefonem. Je?li zdarza Ci si? utrata po??czenia, zalecamy ustanowienie nowego sygna?u mi?dzy zestawem s?uchawkowym a telefonem poprzez ponowne powi?zanie lub skomunikowanie zestawu s?uchawkowego.

 • MODU?OWY

  Modu?owy znaczy kwadratowy i zwykle odnosi si? do wtyczki RJ9. Wi?kszo?? wzmacniaczy firmy Plantronics ma gniazda modu?owe.

 • JEDNOUSZNY

  Odbiór d?wi?ku jednym uchem. Jednouszne zestawy s?uchawkowe zakrywaj? tylko jedno ucho, podczas gdy zestawy dwuuszne zakrywaj? oboje uszu.

 • TECHNOLOGIA MULTIPOINT

  Multipoint okre?la si? równie? czasem nazw? ?multishifting”. Wszystkie nasze zestawy s?uchawkowe Bluetooth mo?na powi?za? z maks. czterema urz?dzeniami, natomiast technologia multipoint umo?liwia prze??czanie aktywnych po??czeń pomi?dzy dwoma powi?zanymi urz?dzeniami. Zestawy s?uchawkowe bez technologii multipoint mo?na w danej chwili aktywnie powi?za? tylko z jednym urz?dzeniem.

 • POWIADOMIENIE O WY??CZONYM MIKROFONIE

  Powiadomienie d?wi?kowe informuj?ce u?ytkownika, ?e mikrofon jest wy??czony.?

 • REDUKCJA SZUMóW OTOCZENIA

  Konstrukcja mikrofonu pozwalaj?ca w znacznym stopniu wyeliminowa? przekazywanie szumów otoczenia i tym samym podnie?? jako?? d?wi?ku zestawu s?uchawkowego. Zestawy s?uchawkowe z redukcj? szumów otoczenia s? szczególnie doceniane w biurach, w których pracownicy siedz? blisko siebie. W przypadku urz?dzeń mobilnych mikrofony z redukcj? szumów eliminuj? ha?as w samochodzie, na lotnisku lub na ulicy. Modele zestawów s?uchawkowych z oznaczeniem zaczynaj?cym si? od litery ?N” s? wyposa?one w redukcj? szumów.

 • MIKROFON WIELOKIERUNKOWY

  Mikrofon, który zbiera d?wi?k z ca?ego otoczenia wokó? siebie, ze wszystkich kierunków.?Plantronics wykorzystuje?mikrofony?wielokierunkowe w wielu produktach, podobnie jak mikrofony z redukcj? szumów.

 • OPENMIC?

  Funkcja firmy Plantronics, która pozwala s?ysze? d?wi?ki otoczenia bez konieczno?ci zdejmowania zestawu s?uchawkowego. Jeden lub kilka mikrofonów zestawu s?uchawkowego jest wówczas aktywowany w celu rejestrowania cichych d?wi?ków i przekierowywania ich do uszu u?ytkownika. Funkcja ta jest tak?e nazywana trybem ?aktywnego s?uchania”.

 • Z ZACZEPEM NA UCHO

  Styl noszenia opisuj?cy zestawy s?uchawkowe Plantronics z zaczepem na jedno ucho lub innym urz?dzeniem utrzymuj?cym zestaw s?uchawkowy ma swoim miejscu. Przyk?adami takich urz?dzeń s? modele Plantronics CS530, Savi 730 Savi 430.

 • Z PA??KIEM NA G?OW?

  Najpopularniejszym typem zestawów s?uchawkowych s? te z pa??kiem biegn?cym nad g?ow?. S? one standardowo dost?pne w wersji jedno- i dwuusznej.

 • PAROWANIE

  Parowanie oznacza nawi?zywanie bezprzewodowego po??czenia pomi?dzy zestawem s?uchawkowym a telefonem. Cz?sto w ten sposób opisuje si? pocz?tkow? konfiguracj? zestawu s?uchawkowego Bluetooth z telefonem.

 • TRYB PAROWANIA

  Wskazuje, ?e urz?dzenie znajduje si? w zasi?gu umo?liwiaj?cym wykrycie b?d? jest wyszukiwane. Jest to typowe dla po??czeń BT. Na produktach Plantronics tryb ten wskazuje szybko migaj?ca dioda.

 • KOD DOST?PU

  Kod dost?pu odnosi si? do has?a wymaganego w celu po??czenia zestawu s?uchawkowego Bluetooth firmy Plantronics z urz?dzeniem Bluetooth. W przypadku wi?kszo?ci produktów Plantronics kod dost?pu to ?0000”. Czasem kod dost?pu nazywany jest te? has?em.

 • PO??CZENIE RADIOWE

  System dwustronnej komunikacji radiowej. Aktywne po??czenie radiowe oznacza, ?e zestaw s?uchawkowy ma aktywne po??czenie z urz?dzeniem mobilnym lub telefonem VoIP. Po??czenie nieaktywne oznacza, ?e zestaw s?uchawkowy jest nieu?ywany.

 • ODBIóR

  G?o?no?? odbioru odnosi si? do g?o?no?ci tego, co s?yszysz. Zwi?kszenie g?o?no?ci odbioru sprawi, ?e d?wi?k rozmowy b?dzie dla Ciebie g?o?niejszy. Nie wp?ynie to jednak na g?o?no?? tego, co s?yszy Twój rozmówca.

 • ODRZUCANIE PO??CZENIA

  Funkcja zestawu s?uchawkowego, która odpowiada za roz??czanie rozmowy lub przekierowywanie po??czeń do poczty g?osowej, zale?nie od urz?dzenia.

 • RESETOWANIE

  Resetowanie bezprzewodowego zestawu s?uchawkowego pozwala usun?? zak?ócenia i rozwi?za? inne problemy natury akustycznej. Skorzystaj z naszej ?Bazy wiedzy? w witrynie plantronics.com, by znale?? instrukcje resetowania swojego zestawu s?uchawkowego.

 • PONOWNE SKOMUNIKOWANIE

  Patrz:?parowanie.

 • RJ9

  RJ9 to standardowa wtyczka modu?owa stosowana w wi?kszo?ci telefonów przewodowych. RJ9 ma cztery pozycje i cztery styki (4P4C). Wiele wzmacniaczy Plantronics równie? wykorzystuje ten rozmiar wtyczki.

 • SMART LOCK

  Mo?liwo?? zablokowania/odblokowania ekranu na podstawie wykrywania blisko?ci zestawu s?uchawkowego Plantronics Legend Bluetooth?.

 • TECHNOLOGIA SMART SENSOR

  To czujniki wykrywaj?ce, czy zestaw s?uchawkowy jest noszony, czy nie. Znajduj? si? w g?ównej cz??ci zestawu s?uchawkowego i w obudowie g?o?nika.

 • SOFTPHONE

  Oprogramowania s?u??ce do nawi?zywania po??czeń telefonicznych przez Internet przy u?yciu zwyk?ego komputera a nie specjalnego urz?dzenia, takiego jak standardowy telefon stacjonarny.

 • KARTA D?WI?KOWA

  Karta d?wi?kowa to komponent komputera, który przetwarza d?wi?k i jest wyposa?ony w gniazda urz?dzeń audio, takich jak mikrofony, zestawy s?uchawkowe czy g?o?niki.

 • SOUNDGUARD?

  System automatycznej regulacji wzmocnienia stosowany we wzmacniaczach firmy Plantronics; zapewnia naturalne brzmienie g?osu i eliminuje g?o?ne d?wi?ki oraz przypadkowe ha?asy i trzaski na linii.

 • TRYB CZUWANIA

  Tryb energooszcz?dny komputera. Nazywany jest tak?e trybem u?pienia. Ekran i dyski twarde s? wy??czone, jednak pami?? RAM jest na bie??co od?wie?ana w celu pobierania tre?ci. Dodatkowo procesor ma przepustowo?? obni?on? do trybu najni?szego poboru energii.?

 • D?WI?K STEREO

  D?wi?k stereo odnosi si? do d?wi?ku wysy?aj?cego ró?ne sygna?y w praw? i w lew? stron? zestawu s?uchawkowego — w przeciwieństwie do d?wi?ku monofonicznego, który wysy?a tylko jeden sygna?. Stereofoniczne zestawy s?uchawkowe obs?uguj? d?wi?k stereo.

 • SKOMUNIKOWANIE

  Synonim ?parowania, u?ywany jednak wy??cznie w przypadku produktów DECT klasy enterprise. Patrz:?parowanie.

 • CZAS ROZMóW

  Liczba godzin rozmów przez zestaw s?uchawkowy mi?dzy kolejnymi ?adowaniami.

 • Przekaz

  G?o?no?? przekazu odnosi si? do g?o?no?ci Twojego g?osu i do mikrofonu zestawu s?uchawkowego. Je?li zwi?kszysz g?o?no?? przekazu, rozmówca b?dzie s?ysza? Ci? g?o?niej. Nie wp?ynie to na g?o?no??, z jak? Ty s?yszysz rozmówc?.

 • USB

  USB to skrót od ?Universal Serial Bus”, który odnosi si? do rodzaju portów powszechnie u?ywanych w komputerach. Niektóre telefony komórkowe równie? maj? porty USB, albo ?mini-USB”, s?u??ce do przesy?ania danych.

 • ADAPTER USB

  Urz?dzenie USB umo?liwiaj?ce korzystanie z funkcji UC.

 • ?ADOWARKA SAMOCHODOWA

  Umo?liwia ?adowanie s?uchawki w samochodzie, zwykle przez gniazdko zapalniczki. W j?zyku angielskim ?adowarka jest nawyzywa Vechile Power Charger, st?d skrót VPC.

 • POWIADOMIENIE G?OSOWE

  Nagrany komunikat powiadomienia informuj?cy u?ytkownika o zmianie statusu telefonu lub zestawu s?uchawkowego (w??czenie, wy??czenie, powi?zanie, po??czenie przychodz?ce itp.).

 • KOMUNIKAT G?OSOWY

  Nagrany komunikat powiadomienia informuj?cy o konieczno?ci podj?cia przez u?ytkownika dzia?ania, np. zaakceptowania lub odrzucenia po??czenia przychodz?cego.

 • RURKA G?OSOWA

  Nazywana jest tak?e ?attitube”. Jest to pó?przezroczysta plastikowa rurka s?u??ca jako mikrofon w niektórych zestawach s?uchawkowych Plantronics. Rurki g?osowe mo?na od??cza? i — w razie potrzeby — wymieni?.

 • VOIP

  Skrót od ?Voice Over Internet Protocol”. To technologia s?u??ca do przesy?ania sygna?ów g?osowych i rozmów telefonicznych przez Internet.

 • OS?ONA PRZECIWWIETRZNA

  Os?ona mikrofonu zestawu s?uchawkowego eliminuj?ca ha?as wiatru w celu zapewnienia lepszego d?wi?ku z mikrofonu.

 • KABEL SZKOLENIOWY ?Y”

  Kabel pozwalaj?cy na po??czenie dwóch zestawów s?uchawkowych do jednego telefonu w celu umo?liwienia dwóm osobom s?uchania tej samej rozmowy (w celach szkoleniowych).

88m论坛平码高手平特一肖