88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics i Polycom. Teraz razem jako logo

Koszyk

Produkt Ilo?? Cena Suma cz??ciowa
Koszyk: suma cz??ciowa

Us?ugi gwarancyjne

My, jako firma Plantronics, wiemy, ?e sta?a wydajno?? produktów ma dla Ciebie kluczowe znaczenie – niezale?nie od tego czy wykorzystujesz je jako narz?dzia do pracy czy u?ywasz ich w czasie wolnym. Chronimy wydajno?? za pomoc? naszej kompletnej, dwu- lub trzyletniej polityki gwarancji i wymiany – dzi?ki temu Ty mo?esz skoncentrowa? si? na swoim wype?nionym po brzegi planie dnia i klientach, a nie na sprz?cie. Je?li jakikolwiek z naszych produktów, podlegaj?cy ochronie gwarancyjnej, nie dzia?a zgodnie z najwy?szymi standardami – mo?esz poprosi? o jego wymian?.

Wysy?anie zg?oszenia gwarancyjnego

1. Zaloguj si?

Zaloguj si? na swoje konto Plantronics lub utwórz konto, je?li jeszcze go nie posiadasz.

2. Zarejestruj produkt

Je?li nie zrobi?e?/-a? tego wcze?niej, zarejestruj swój produkt. Rejestracja produktu jest wymagana, aby u?atwi? proces jego zwrotu.

3. Popro? o wymian?

Wybierz zarejestrowany produkt, który chcesz wymieni? i dodaj wszelkie niezb?dne, dodatkowe dokumenty.

Wyja?nienia dotycz?ce kodu daty

Ka?de urz?dzenie Plantronics posiada nadrukowany kod daty, pomocny przy monitorowaniu informacji dotycz?cych gwarancji. Kod daty mo?na znale?? na obudowie z tworzywa sztucznego, w górnej cz??ci s?uchawki lub – je?li urz?dzenie posiada pa??k na g?ow? – kod daty znajduje si? pod poduszk? z pianki termoplastycznej. Aby dowiedzie? si? wi?cej, skontaktuj si? z dzia?em pomocy technicznej.

Warunki gwarancji

Gwarancja mo?e obejmowa? rok, dwa lub trzy lata (w zale?no?ci od produktu i kraju, w którym si? znajdujesz) pocz?wszy od oryginalnej daty zakupu lub zgodnie z kodem daty produktu. Wi?cej informacji znajdziesz w tek?cie opisuj?cym warunki ogólne globalnej ograniczonej gwarancji.

88m论坛平码高手平特一肖