88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics + Polycom. Acum ?mpreun? sigl?

Co? de cump?r?turi

Produs Cantitate Pre? Subtotal
Subtotal co?

Garan?ie interna?ional? limitat? plantronics

Garan?ie limitat? ?n Europa ?i Africa (E&A)

Termenii din prezenta Garan?ie interna?ional? limitat? Plantronics (?Garan?ie limitat?”) se vor aplica achizi?iei de produse Plantronics.

Pe cine acoper? prezenta Garan?ie limitat?

Consumatorii localiza?i ?n Europa ?i Africa trebuie s? consulte termenii ?i condi?iile ?Garan?ie limitat? ?n Europa ?i Africa” puse la dispozi?ie de asemenea, ?i la adresa http://www.npvdq.tw/warranty pentru informa?ii despre garan?ie ?i cerin?e specifice acestor regiuni.

Prezenta Garan?ie limitat? v? ofer? dvs., utilizatorul final original, drepturi exprese de garan?ie limitat? de la Plantronics, produc?torul.

Ce produse acoper? prezenta Garan?ie limitat?

Prezenta Garan?ie limitat? acoper? produsele Plantronics achizi?ionate ?n ambalajul original Plantronics de la Plantronics, filialele sale sau comercian?ii s?i autoriza?i.

Cum se ob?ine service ?n cadrul garan?iei

Produsele achizi?ionate ?ntr-o ?ar? sau regiune sunt eligibile pentru service ?n cadrul garan?iei ?n alte ??ri sau regiuni ?n care Plantronics sau furnizorii s?i autoriza?i de service ofer? service ?n cadrul garan?iei pentru acela?i num?r de model al produsului; cu toate acestea, se va aplica perioada de garan?ie asigurat? ?n ?ara din care s-a achizi?ionat produsul. Termenii garan?iei (inclusiv cei men?iona?i aici), disponibilitatea service-ului ?i timpii de r?spuns pentru service pot varia de la ?ar? sau regiune la ?ar? sau regiune. Timpul de r?spuns standard pentru service ?n cadrul garan?iei face obiectul modific?rii din cauza disponibilit??ii pieselor locale. Contacta?i furnizorul de service autorizat Plantronics din regiunea dvs. pentru detalii.

Pentru a ob?ine service ?n cadrul garan?iei ?n Statele Unite, vizita?i www.npvdq.tw/warranty pentru a solicita service ?n cadrul garan?iei ?n Statele Unite.

Pentru a ob?ine service ?n cadrul garan?iei ?n Europa ?i Africa, consulta?i termenii ?i condi?iile ?Garan?iei limitate ?n Europa ?i Africa”, furniza?i ?i la adresa www.npvdq.tw/warranty

Pentru service-ul ?n cadrul garan?iei ?n toate celelalte ??ri, vizita?i www.npvdq.tw/warranty sau contacta?i comerciantul local autorizat Plantronics.

Care este perioada de acoperire

Termenul garan?iei ?ncepe de la data achizi?ion?rii. Bonurile fiscale datate care prezint? data achizi?ion?rii reprezint? dovada c? a?i achizi?ionat produsul. Perioada de garan?ie variaz? ?n func?ie de produs ?i este ?n general de 1, 2 sau 3 ani; consulta?i ambalajul produsului dvs. original Plantronics sau informa?iile pentru utilizatori furnizate de c?tre Plantronics la momentul achizi?ion?rii pentru termenul de garan?ie specific produsului dvs. (?Perioada de garan?ie”). Obliga?ia Plantronics ?n baza prezentei Garan?ii limitate de a repara sau de a ?nlocui produsul care prezint? un defect de material sau de manoper? ?nceteaz? la expirarea Perioadei de garan?ie.

Ce produse nu sunt acoperite de prezenta Garan?ie limitat?

Prezenta Garan?ie limitat? nu acoper?: 1) produsele achizi?ionate de la un comerciant neautorizat; 2) utilizarea ?n centre de apelare a produselor care nu sunt proiectate pentru utilizarea ?n centre de apelare; 3) produsele achizi?ionate prin licita?ii online; 4) produsele care sunt utilizate ?n combina?ie cu software, echipamente periferice sau echipamente auxiliare precum, dar f?r? a se limita la baterii, ?nc?rc?toare, adaptoare, c??ti, cabluri de conectare ?i prize de alimentare (?Echipamente auxiliare”) nefurnizate sau necertificate ?n alt mod de c?tre Plantronics pentru utilizarea cu produse Plantronics sau orice deteriorare a produselor Plantronics sau a produselor auxiliare ca rezultat al unei astfel de utiliz?ri; 5) deteriorarea provocat? de (a) accident, incendiu, utilizare necorespunz?toare, neglijen??, solicitare sau modificare fizic? sau electric? neobi?nuit?; (b) instalare, cablare, reparare, testare necorespunz?toare sau neautorizate sau (c) utilizarea produsului ?n afara ghidurilor publicate Plantronics; 6) situa?iile ?n care altcineva ?n afar? de Plantronics (sau centrele sale de service autorizate) testeaz?, altereaz?, modific? sau efectueaz? service pentru produse ?n orice mod; 7) produsele care au (a) numere de serie sau etichete de date care au fost ?ndep?rtate sau modificate sau (b) carcase sau piese neconforme sau care nu au fost produse de c?tre Plantronics ?i 8) piese de rezerv? ?i accesorii consumabile (cu excep?ia situa?iei ?n care se constat? c? sunt nefunc?ionale sau sparte la achizi?ionarea produsului), precum:

 • a. Carcase ?i componente ale carcaselor
 • b. Mufe modulare
 • c. Suporturi
 • d. Benzi de sus?inere
 • e. ?nururi
 • f. Tocuri
 • g. Tuburi vocale
 • h. Finisaje decorative
 • i. Comutatoare
 • j. M?ciulii pentru urechi, Kituri de m?ciulii, Pernu?e pentru urechi, Suporturi auriculare ?i Ear Budeez
 • k. Baterii standard care pot fi ?nlocuite de c?tre client

Ce vom face pentru a corecta problemele

?n timpul Perioadei de garan?ie, Plantronics va repara sau va ?nlocui, ?n func?ie de propria sa op?iune, produsele care prezint? defecte de materiale sau manoper? dac? informa?i Plantronics ?i returna?i produsul c?tre Plantronics ?n modul descris mai jos.

Plantronics poate repara sau ?nlocui produse ?n baza prezentei Garan?ii limitate (a) cu produse, piese sau componente noi sau utilizate anterior echivalente cu cele noi ca ?i performan?? ?i fiabilitate sau (b) cu produse refabricate utilizand componente noi sau componente noi ?i utilizate sau recondi?ionate echivalente cu cele noi ca ?i performan?? ?i fiabilitate sau (c) cu un produs echivalent cu un produs original a c?rui produc?ie a fost ?ntrerupt?. Dac? aceste produse, piese sau componente ?nlocuite sau reparate prezint? un defect de material sau manoper? ?ntr-o perioad? mai mare de 12 luni de la repararea ?i/sau ?nlocuirea acestora sau perioada r?mas? din perioada de garan?ie pentru produsul ?nlocuit sau ?n care acestea au fost instalate, Plantronics, la discre?ia sa, va repara sau va ?nlocui aceste produse sau piese.

Pentru produse vandute cu baterii personalizate, care pot fi ?nlocuite de c?tre utilizator, fabricate de c?tre Plantronics, ?n eventualitatea ?n care bateria se stric? ?n timpul Perioadei de garan?ie, Plantronics va ?nlocui bateria. Pentru produse vandute cu baterii care nu pot fi ?nlocuite de c?tre utilizator, ?n eventualitatea ?n care bateria se stric? ?n timpul Perioadei de garan?ie, Plantronics va ?nlocui produsul.

La ?nlocuirea unui produs sau a unei piese, elementul de ?nlocuire devine proprietatea dvs., iar produsul sau piesa returnat? devine proprietatea Plantronics.

?n eventualitatea foarte pu?in probabil? ?n care produsul dvs. se defecteaz? ?n mod repetat sau Plantronics nu poate repara sau ?nlocui produsul, Plantronics v? va furniza un produs de ?nlocuire selectat de c?tre Plantronics, care este identic sau echivalent cu produsul dvs. ?n performan??. Acesta este remediul dvs. exclusiv pentru un produs defect.

Ce excluderi ?i limit?ri se aplic? prezentei Garan?ii limitate

PLANTRONICS NU ACORD? NICIO ALT? GARAN?IE EXPRES?, NICI SCRIS?, NICI ORAL? ?I PLANTRONICS NEAG? ?N MOD EXPLICIT TOATE GARAN?IILE ?I CONDI?IILE CARE NU SUNT EXPRIMATE ?N PREZENTA GARAN?IE LIMITAT?. ?N M?SURA PERMIS? DE LEGISLA?IA LOCAL? A JURISDIC?IILOR DIN AFARA STATELOR UNITE, PLANTRONICS NEAG? TOATE GARAN?IILE SAU CONDI?IILE IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARAN?II IMPLICITE DE VANDABILITATE ?I DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. PENTRU TOATE TRANZAC?IILE CARE APAR ?N STATELE UNITE, ORICE GARAN?IE IMPLICIT? SAU CONDI?IE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISF?C?TOARE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SE LIMITEAZ? LA PERIOADA DE GARAN?IE ASIGURAT? DE C?TRE PLANTRONICS PENTRU MATERIALELE PRIMITE ?N MOMENTUL ACHIZI?ION?RII.

Nu se acord? nicio garan?ie c? software-ul furnizat de c?tre Plantronics va respecta cerin?ele dvs. sau va func?iona ?n combina?ie cu orice hardware sau produse software pentru aplica?ii furnizate de c?tre ter?i, c? operarea produselor software va fi ne?ntrerupt? sau f?r? erori sau c? toate defectele din produsele software vor fi corectate.

Limitarea r?spunderii

RESPONSABILITATEA MAXIM? A PLANTRONICS ?N BAZA PREZENTEI GARAN?II LIMITATE ESTE LIMITAT? ?N MOD EXPRES LA VALOAREA CEA MAI MIC? DINTRE PRE?UL PE CARE L-A?I ACHITAT PENTRU PRODUS ?I COSTUL REPARA?IEI SAU ?NLOCUIRII ACELUI PRODUS SAU AL ORIC?REI COMPONENTE SAU PIESE CARE FUNC?IONEAZ? NECORESPUNZ?TOR ?N CONDI?II DE UTILIZARE NORMAL?. CU EXCEP?IA CELOR INDICATE MAI SUS, ?N NICIUN CAZ PLANTRONICS NU VA R?SPUNDE PENTRU NICIO DETERIORARE CAUZAT? DE PRODUS SAU PENTRU NEFUNC?IONAREA PRODUSULUI, INCLUSIV PENTRU ORICE PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE SAU PENTRU DETERIOR?RI SPECIALE, INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECIN??. PLANTRONICS NU R?SPUNDE PENTRU NICIO REVENDICARE EFECTUAT? DE NICIUN TER? SAU EFECTUAT? DE C?TRE DVS. PENTRU UN TER?. PREZENTA LIMITARE A R?SPUNDERII SE APLIC? DAC? DETERIOR?RILE SUNT C?UTATE SAU DAC? SE EFECTUEAZ? O REVENDICARE ?N BAZA PREZENTEI GARAN?II LIMITATE SAU CA REVENDICARE A UNUI PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJEN?? ?I R?SPUNDERE STRICT? PENTRU PRODUSE), O REVENDICARE ?N BAZA CONTRACTULUI SAU ORICE ALT? REVENDICARE. NU SE POATE RENUN?A LA PREZENTA LIMITARE A R?SPUNDERII ?I ACEASTA NU POATE FI MODIFICAT? DE C?TRE NICIO PERSOAN?. PREZENTA LIMITARE A R?SPUNDERII VA FI ?N VIGOARE CHIAR DAC? A?I INFORMAT PLANTRONICS SAU UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL PLANTRONICS ?N LEG?TUR? CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DETERIOR?RI. CU TOATE ACESTEA, PREZENTA LIMITARE A R?SPUNDERII NU SE APLIC? REVENDIC?RILOR PENTRU V?T?MARE CORPORAL?.

Ce legisla?ie guverneaz? prezenta Garan?ie

PREZENTA GARAN?IE LIMITAT? ESTE GUVERNAT? DE C?TRE LEGISLA?IA DIN ?ARA ?N CARE A FOST ACHIZI?IONAT INI?IAL PRODUSUL ?I INTERPRETAT? ?N BAZA ACESTEIA. PENTRU TRANZAC?II ALE CONSUMATORILOR, TERMENII GARAN?IEI LIMITATE CON?INU?I ?N PREZENTA DECLARA?IE, CU EXCEP?IA M?SURII PERMISE DE LEGISLA?IE, NU EXCLUD, NU RESTRIC?IONEAZ? ?I NU MODIFIC? DREPTURILE LEGALE OBLIGATORII CARE SE APLIC? V?NZ?RII ACESTUI PRODUS C?TRE DVS., CI SUNT ?N PLUS FA?? DE ACESTEA.

Pentru reziden?ii din Statele Unite, orice dispute care rezult? din prezenta Garan?ie limitat? sau care se leag? ?n alt mod de achizi?ionarea de c?tre dvs. a produsului Plantronics care face obiectul prezentei Garan?ii limitate, indiferent c? se bazeaz? pe contract, ofens?, fraud? sau orice alt? teorie juridic? vor fi guvernate de c?tre legisla?ia statului ?n care locui?i ?n prezent, f?r? leg?tur? cu principiile sale de conflict ?ntre legi.

Ce alte drepturi legale pot exista

PREZENTA GARAN?IE LIMITAT? V? OFER? DREPTURI LEGALE SPECIFICE. ESTE DE ASEMENEA POSIBIL S? AVE?I ALTE DREPTURI CARE POT VARIA DE LA STAT LA STAT ?I DE LA ?AR? LA ?AR?. UNELE STATE ?I ??RI NU PERMIT LIMIT?RI PRIVIND GARAN?IILE IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DETERIOR?RILOR INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECIN??, A?A C? ESTE POSIBIL CA LIMIT?RILE DE MAI SUS S? NU SE APLICE PENTRU DVS. VI SE RECOMAND? S? CONSULTA?I LEGISLA?IA APLICABIL? A STATULUI SAU A ??RII DVS. PENTRU O STABILIREA DREPTURILOR DVS.

88m论坛平码高手平特一肖