88m论坛平码高手平特一肖|香港平码3中3多少倍

Plantronics + Polycom. Nu f?renade som logotyp

Ink?pskorg

Produkt Kvantitet Pris Delsumma
Kundvagnens delsumma

Plantronics v?rldsomfattande begr?nsade garanti

Begr?nsad garanti i Europa och Afrika (E&A)

Villkoren i den h?r Plantronics V?rldsomfattande begr?nsade garanti ("Begr?nsad garanti") g?ller k?p av Plantronics-produkter.

F?r vem g?ller garantin?

Konsumenter i Europa och Afrika, se villkor och avtal i "Begr?nsad garanti i Europa och Afrika" som finns p? http://www.npvdq.tw/warranty f?r garantiinformation och villkor specifika f?r dessa regioner.

Den h?r Begr?nsade garantin ger dig, ursprunglig slutanv?ndark?pare, uttryckliga begr?nsade garantir?ttigheter fr?n Plantronics, tillverkaren.

F?r vilka produkter g?ller den h?r Begr?nsade garantin?

Den h?r Begr?nsade garanti g?ller Plantronics-produkter som ?r ink?pta i Plantronics originalf?rpackning fr?n Plantronics, dess dotterbolag eller dess auktoriserade ?terf?rs?ljare.

S? h?r f?r du garantiservice

Produkter ink?pta i ett land eller en region ?r kvalificerade f?r garantiservice i andra l?nder eller regioner d?r Plantronics eller dess auktoriserade serviceleverant?rer erbjuder garantiservice f?r samma produktmodellnummer; dock g?ller Garantiperioden f?r det land d?r produkten k?ptes. Garantivillkoren (inklusive de som anges h?r), servicetillg?nglighet, och servicesvarstider kan variera mellan l?nder och regioner. Standardsvarstid f?r garantiservice kan variera beroende p? den lokala tillg?ngligheten f?r delar. Kontakta Plantronics auktoriserade serviceleverant?r i din region om du vill ha mer information.

F?r att f? garantiservice i USA bes?ker du www.npvdq.tw/warranty och beg?r garantiservice i USA.

F?r att f? garantiservice i Europa och Afrika, se villkor och avtal i "Begr?nsad garanti i Europa och Afrika" som finns p? www.npvdq.tw/warranty

F?r garantiservice i alla andra l?nder, bes?k www.npvdq.tw/warranty eller kontakta din lokala auktoriserade Plantronics-?terf?rs?ljare.

Garantitid

Garantitiden inleds p? ink?psdagen. Ditt datumst?mplade ink?pskvitto ?r ditt ink?psbevis. Garantitiden varierar beroende p? produkt och ?r normalt 1, 2 eller 3 ?r. Se din Plantronics originalproduktf?rpackning eller den anv?ndarinformation som tillhandah?lls av Plantronics vid ink?pstillf?llet f?r garantivillkor som specifikt g?ller f?r din produkt ("Garantitid"). Plantronics skyldighet under den h?r Begr?nsade garantin att reparera eller ers?tta produkter som har en defekt i material eller tillverkning upph?r n?r Garantitiden g?tt ut.

Produkter som inte t?cks av denna Begr?nsade garanti

Denna Begr?nsade garanti omfattar inte: 1) produkter som har k?pts fr?n en icke-auktoriserad ?terf?rs?ljare, 2) anv?ndning av produkter i callcenter som inte avsetts f?r callcenteranv?ndning, 3) produkter som ink?pts via auktioner online, 4) produkter som anv?nds i kombination med programvara, tillbeh?r eller extra utrustning, exempelvis men inte begr?nsat till, batterier, laddare, adaptrar, headset, anslutningskablar och str?mk?llor ("Tillbeh?rsutrustning") som inte tillhandah?llits eller p? annat s?tt certifierats av Plantronics f?r anv?ndning med Plantronics-produkter och inte heller skada p? Plantronics-produkter eller tillbeh?rsutrustning som uppst?tt p? grund av s?dan anv?ndning, 5) skada orsakad av (a) olycka, eld, felanv?ndning, f?rsummelse, ovanlig fysisk eller elektrisk belastning, eller ?ndringar, (b) felaktig eller obeh?rig installation, inkoppling, reparation, testning eller (c) anv?ndning av produkten utanf?r Plantronics publicerade riktlinjer, 6) h?ndelser d? n?gon annan ?n Plantronics (eller dess auktoriserade servicecenter) testar, ?ndrar, modifierar eller utf?r underh?ll p? produkterna p? n?got s?tt, 7) produkter vars (a) serienummer eller datumm?rkning har tagits bort eller ?ndrats, eller (b) h?ljen eller delar inte ?verensst?mmer med Plantronics h?ljen eller delar, och 8) f?rbrukningsreservdelar och tillbeh?r (s?vida de inte visar sig ha varit ej fungerande eller trasiga n?r produkten k?ptes), exempelvis:

 • a. V?skor och v?skdelar
 • b. Modulkontakter
 • c. Klykor
 • d. Huvudb?gar
 • e. Snoddar
 • f. B?rfodral
 • g. Mikrofonarmar
 • h. Dekorativa detaljer
 • i. Omkopplare
 • j. ?ronkuddar, ?ronkuddspaket, ?ronbyglar och Ear Budeez
 • k. Kundutbytta standardbatterier

Det vi g?r f?r att r?tta till problem

Under Garantitiden reparerar eller ers?tter Plantronics, efter eget gottfinnande, produkter som uppvisar material- eller tillverkningsfel om du meddelar Plantronics och returnerar produkten till Plantronics p? det s?tt som beskrivs nedan.

Plantronics kan reparera eller byta ut produkter under den h?r begr?nsade garantin (a) mot nya eller tidigare anv?nda produkter, delar eller komponenter motsvarande nya i prestanda och tillf?rlitlighet, eller (b) mot om-tillverkade produkter med nya komponenter eller nya och anv?nda eller uppfr?schade komponenter motsvarande nya i prestanda och tillf?rlitlighet, eller (c) mot en produkt motsvarande en originalprodukt som har slutat tillverkas. Om dessa utbytta eller reparerade produkter, delar eller komponenter uppvisar material- eller tillverkningsfel inom den l?ngsta perioden av 12 m?nader efter reparation och/eller utbyte eller kvarvarande Garantitid f?r produkten de ers?tter, eller d?r de installerades, kommer Plantronics att reparera eller byta ut dessa produkter eller delar efter eget gottfinnande.

F?r produkter som s?ljs med anpassade batterier som anv?ndaren kan byta ut, tillverkade av Plantronics, ers?tter Plantronics batteriet i h?ndelse av att batteriet slutar att fungera under Garantitiden. F?r produkter som s?ljs med batterier som inte anv?ndaren kan byta ut ers?tter Plantronics produkten i h?ndelse av att batteriet slutar fungera under Garantitiden.

N?r en produkt eller en del byts ut blir utbytesartikeln din egendom, och den returnerade produkten eller delen blir Plantronics egendom.

Om det osannolika intr?ffar att produkten har ?terkommande fel eller om Plantronics inte kan reparera eller byta ut produkten kommer Plantronics att erbjuda dig en utbytesprodukt, utvald av Plantronics, som har samma eller motsvarande prestanda som din produkt. Detta ?r din exklusiva ers?ttning f?r en defekt produkt.

Vilka undantag och begr?nsningar g?ller f?r denna Begr?nsade garanti

PLANTRONICS GER INGA ANDRA UTTRYCKLIGA GARANTIER, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, OCH PLANTRONICS FR?NS?GER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR SOM INTE ANGETTS I DEN H?R BEGR?NSADE GARANTIN. I DEN UTSTR?CKNING DET ?R TILL?TET ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING F?R JURISDIKTIONER UTANF?R USA FR?NS?GER SIG PLANTRONICS ALLA UNDERF?RST?DDA GARANTIER OCH VILLKOR, INKLUSIVE UNDERF?RST?DDA GARANTIER OM S?LJBARHET OCH L?MPLIGHET F?R ETT SPECIFIKT ?NDAM?L. F?R ALLA TRANSAKTIONER SOM ?GER RUM I USA BEGR?NSAS ALLA UNDERF?RST?DDA GARANTIER ELLER L?MPLIGHET F?R S?LJBARHET, TILLFREDST?LLANDE KVALITET, ELLER L?MPLIGHET F?R ETT SPECIFIKT ?NDAM?L, TILL DEN GARANTITID SOM TILLHANDAH?LLS AV PLANTRONICS G?LLANDE MATERIALEN VID INK?PSTILLF?LLET.

Inga garantier l?mnas om att den programvara som tillhandah?lls av Plantronics uppfyller dina krav eller kommer att fungera tillsamman med maskinvara eller programtill?mpningar fr?n tredje part, eller att funktionaliteten p? programprodukterna kommer att vara avbrottsfri och felfri, eller att alla defekter i programvaruprodukter kommer att korrigeras.

Ansvarsbegr?nsning

DET MAXIMALA ANSVAR PLANTRONICS HAR UNDER DEN H?R BEGR?NSADE GARANTIN ?R UTTRYCKLIGEN BEGR?NSAD TILL DET L?GRE ALTERNATIVET AV DET PRIS DU HAR BETALAT F?R PRODUKTEN ELLER KOSTNADEN F?R REPARATION ELLER UTBYTE AV DEN PRODUKT ELLER DEL SOM ?R FELAKTIG VID NORMAL ANV?NDNING. MED UNDANTAG F?R VAD SOM ANGES OVAN KOMMER PLANTRONICS INTE UNDER N?GRA SOM HELST OMST?NDIGHETER ATT VARA ANSVARIGT F?R SKADOR ORSAKADE AV PRODUKTEN ELLER AV ATT PRODUKTEN INTE FUNGERAR, INKLUSIVE UTEBLIVEN INKOMST ELLER F?RLORADE BESPARINGAR ELLER S?RSKILDA SKADOR, UNDERORDNADE SKADOR ELLER F?LJDSKADOR. PLANTRONICS ?R INTE ANSVARIGT F?R N?GRA SOM HELST ANSPR?K SOM G?RS AV TREDJE PART ELLER SOM G?RS F?R DIN R?KNING AV TREDJE PART. DEN H?R BEGR?NSNINGEN AV ANSVAR G?LLER OAVSETT OM SKADEST?ND S?KS, ELLER ANSPR?K G?RS, UNDER DEN H?R BEGR?NSADE GARANTIN ELLER SOM ?TALBAR HANDLING (INKLUSIVE F?RSUMMELSE OCH STRIKT PRODUKTANSVAR), ETT KONTRAKTSANSPR?K, ELLER ANNAT ANSPR?K. DENNA ANSVARSBEGR?NSNING KAN INTE ?SIDOS?TTAS ELLER ?NDRAS AV N?GON PERSON. DENNA ANSVARSBEGR?NSNING G?LLER ?VEN OM DU HAR MEDDELAT PLANTRONICS ELLER ANNAN AUKTORISERAD REPRESENTANT F?R PLANTRONICS OM M?JLIGHETEN AV S?DANA SKADOR. DENNA ANSVARSBEGR?NSNING G?LLER DOCK INTE ANSPR?K F?R PERSONSKADOR.

Lag som styr denna garanti

DENNA BEGR?NSADE GARANTI STYRS AV OCH ?R UNDERKASTAD LAGSTIFTNINGEN I DET LAND D?R PRODUKTEN URSPRUNGLIGEN INK?PTES. F?R KONSUMENTTRANSAKTIONER G?LLER ATT DE BEGR?NSADE GARANTIVILLKOR SOM ING?R I DETTA DOKUMENT, MED UNDANTAG F?R VAD SOM TILL?TS I G?LLANDE LAGSTIFTNING, INTE ?R UNDANTAG, BEGR?NSNINGAR ELLER ?NDRINGAR UTAN ETT TILL?GG TILL DE OBLIGATORISKA LAGLIGA R?TTIGHETER SOM G?LLER F?RS?LJNING AV DEN H?R PRODUKTEN TILL DIG.

F?r boende i USA styrs alla tvister som uppst?r genom denna Begr?nsade garanti eller som p? annat s?tt ?r relaterade till ditt k?p av Plantronics-produkten som omfattas av denna Begr?nsade garanti, oavsett om kontrakt, ?talbar handling, bedr?geri eller annan laglig grund ?beropas, av den lagstiftning som g?ller i den stat d?r du bor, utan h?nsyn till lagkonflikter.

Andra lagliga r?ttigheter

DEN H?R BEGR?NSADE GARANTIN GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA R?TTIGHETER. DU KAN ?VEN HA ANDRA R?TTIGHETER SOM KAN VARIERA MELLAN STATER OCH L?NDER. VISSA STATER OCH L?NDER TILL?TER INTE BEGR?NSNINGAR G?LLANDE UNDERF?RST?DDA GARANTIER OCH UTESLUTNING ELLER BEGR?NSNING AV INDIREKTA SKADOR ELLER F?LJDSKADOR, S? OVANST?ENDE G?LLER KANSKE INTE DIG. DU UPPMANAS GRANSKA G?LLANDE LAGSTIFTNING F?R DEN STAT ELLER DET LAND D?R DU BOR F?R ATT F? FULL F?RST?ELSE F?R DINA R?TTIGHETER.

88m论坛平码高手平特一肖